Mitä tuloslaskelma ja tase kertovat yrityksesi toiminnasta ja kannattavuudesta?

 

Mikä on tuloslaskelma?

 

Tuloslaskelmasta nähdään yrityksen tulot ja kulut tietyllä ajanjaksolla, sekä yrityksen liikevoitto. Ajanjakso voi olla esimerkiksi tietty kuukausi tai tilikausi.

Tuloslaskelmaa analysoidessa kannattaa tarkastella myös tasetta. Tase kertoo yrityksen varallisuuden ja velat tarkastelujakson päättymispäivänä.

Jokaisen yrittäjän tulisi osata lukea tuloslaskelmaa ja tulkita sen lukuja. Jos kaipaat apua päästäksesi alkuun, tässä tuloslaskelman lyhyt oppimäärä pienyrittäjälle.

 

Liikevaihto ja tulos

 

Ensimmäisenä tuloslaskelmassa tulee vastaan liikevaihto. Liikevaihto tarkoittaa yrityksen alvitonta myyntiä. Liikevaihto kiinnostaa usein eniten, vaikka se ei kerro yrityksen kannattavuudesta oikeastaan mitään.

Kannattavuuden ja katteen arvioimista varten täytyy tutustua yrityksen kulurakenteeseen, joka löytyy tuloslaskelmassa myyntien alta. Vähentämällä liikevaihdosta kaikki yrityksen kulut saadaan yrityksen tulos. Tulos kertoo kuinka paljon yritys on tehnyt voittoa tai tappiota tarkastellulla ajanjaksolla.

 

Ostot, henkilöstökulut ja muut kulut

 

Liikevaihdosta vähennetään yritystoiminnan ostot ja muut kulut. Ostoja ovat esimerkiksi myytävien tavaroiden tai palvelujen tuottamiseen liittyvät aine-, tarvike- ja tavaraostot sekä alihankintapalvelut. Henkilöstökuluja ovat työntekijöiden palkat sekä palkan sivukulut, kuten eläke- ja sosiaaliturvamaksut. Muita liiketoiminnan kuluja ovat muun muassa hallintokulut, matkakulut, edustuskulut, toimitilakulut, markkinointikulut ja ohjelmistokulut. Lisäksi tuloslaskelmassa näkyy mahdolliset poistot ja arvonalentumiset.

Yrittäjän olisi tärkeää seurata yrityksen katetta. Yrityksen kannattavuuden osalta ongelma on harvoin siinä että tuhlattaisiin liikaa rahaa juokseviin kuluihin. Suurin ongelma on usein se, että kateajattelu puuttuu kokonaan. Tämä korostuu etenkin palvelualalla, jossa kate muodostuu henkilöstökuluista. Tällöin liiketoiminnan kehittäminen lähtee työn tuottavuuden seuraamisesta ja parantamisesta.

 

Tuloslaskelma on työkalu liiketoiminnan kehittämiseen

 

Tuloslaskelmasta löytyy kompaktissa muodossa paljon tärkeää tietoa liiketoiminnan kehittämistä varten. Moni yrittäjä hyötyisi siitä, että edes kerran yrittäjäuransa aikana tilaisi asiantuntijalta palvelun jossa analysoidaan yrityksen tuloslaskelma ja kerrotaan mitä tuloslaskelmassa tulisi seurata ja mitata.

 

 

Tuloslaskelman ja taseen analysointi

 

Usein tuloslaskelman ja taseen analysoinnista näkee puhuttavan vain tilinpäätöksen yhteydessä. Mutta näiden yrityksen tärkeiden raporttien analysointia ei suinkaan kannata jättää vain tilinpäätöksen yhteyteen, vaan niitä tulisi vertailla ja analysoida pitkin vuotta, mieluiten jopa kuukausittain.

Seuraavaksi tarkastellaan hieman tarkemmin tuloslaskelmaa ja pohditaan miten sitä voi hyödyntää liiketoiminnan kehittämiseen.

Pidä kirjanpito ajantasalla

 
Ennen kuin tuloslaskelmaa voi ryhtyä analysoimaan, täytyy varmistaa että kirjanpito on tehty oikein ja ettei mitään lukuja puutu.
 Huolehdi oma osuutesi kuntoon. Laskuta yrityksen myyntilaskut kuun loppuun mennessä, jotta ne menevät oikean kuun kirjanpitoon. Myös alihankintakulut tulee kohdentaa samalle kuulle kuin niihin liittyvä myynti. Jos kirjanpidosta puuttuu kuitteja, ne kirjataan taseeseen selvitystilille, joka saattaa heikentää seurattavuutta.

 

Analysoi liikevaihdon ja kulujen kehitystä

Liikevaihto koetaan usein kiinnostavimmaksi luvuksi tuloslaskelmassa, vaikka näin ei välttämättä tulisi olla. Mutta liikevaihtoa tulee silti ehdottomasti seurata ja analysoida.

Vertaa liikevaihtoa edelliseen kuukauteen, kvartaaliin, tilikauteen tai muuhun ajanjaksoon. Onko se nousussa vai laskussa? Monella alalla voi olla huomattavaa sesonkivaihtelua, ja tällöin vertailu kannattaa tehdä myynniltään vastaavien kausien välillä, esimerkiksi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Pelkällä vertailulla ei kuitenkaan päästä pitkälle, vaan sen jälkeen lukuja tulee analysoida. Miksi liikevaihto kasvoi tai laski? Oliko sama trendi kaikissa tuoteryhmissä vai vain joissakin? Oliko vertailukaudella kampanjoita tai markkinointipanostuksia jotka selittävät muutoksen? Jos yritykselläsi on tietty kasvutavoite liikevaihdolle, ollaanko aikataulussa?

Vertaile myös kuluja. Ovatko esimerkiksi henkilöstökulut, myyntikulut tai ohjelmistokulut pompsahtaneet edelliseen vertailukauteen verrattuna? Miksi näin? Panostatko hyvin pienen osan liikevaihdosta markkinointiin? Olisiko syytä kokeilla miten isompi panostus markkinointipalveluihin mahdollisesti kasvattaisi myyntiä ja tulosta?

 

Kate ja kannattavuus

Monesti yritys saattaa tavoitella isoa liikevaihtoa, mutta jos kate on huono niin isokaan liikevaihto ei auta. Ensisijaisesti pitäisikin analysoida katetta ja tulosta, ei liikevaihtoa. Liikevaihto voi pysyä samana mutta kate parantua, joten liikevaihdon kasvu ei aina korreloi yrityksen kannattavuuden parantumisen kanssa. Kannattavuutta voi kehittää vaikka liikevaihto pysyisi samana.

Kate riippuu aina toimialasta, mutta esimerkiksi asiantuntijayrityksessä jossa on yrittäjä ja työntekijöitä, kate lasketaan vähentämällä myynnistä henkilöstö- ja alihankintakulut. Jäljelle jäävällä erotuksella tulee pystyä kattamaan juoksevat kulut. Tämän jälkeen jäljelle jää yrityksen voitto, jolla katetaan myös mahdolliset taseessa olevat lainakulut.

Mitä yrittäjän tulisi seurata taseesta?

 

Tase kertoo yrityksen varallisuuden ja velat tilikauden tai muun tarkastelujakson päättymispäivänä. Tase kertoo siis yrityksen tämänhetkisen varallisuustilanteen.

Katsomalla pelkkää tuloslaskelmaa ei saada täyttä kuvaa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Tuloslaskelma saattaa esimerkiksi näyttää tilikauden erinomaisen tuloksen mutta ei sitä, että yritys on pahasti velkaantunut.

Taseen kaikkiin riveihin ei pienyrittäjän ole tarpeen takertua, mutta tarkista säännöllisesti ainakin oma pääoma ja likviditeetti. Käydään nämä tarkemmin läpi alempana.

Taseeseen tutustumista varten pyydä kirjanpitäjältäsi tase-erittely. Tase-erittelystä näkyy mistä yksittäiset erät taseen sisällä koostuvat.

Vastaavaa ja vastattavaa

Tase jaetaan vastaavaan (yrityksen varat) ja vastattavaan (yrityksen velat). Näiden puoliskojen loppusummat menevät aina tasan.

Varallisuuspuolella (vastaavaa) näkyy muun muassa yrityksen mahdollinen sijoitusvarallisuus, myyntisaamiset, pankkitilin saldo ja muita saamisia. Tällä puolella pienyritysten ongelmakohtana on usein myyntisaamiset. Kiireisiltä yrittäjiltä unohtuu maksamattomien myyntilaskujen perintä, jolloin myyntisaamisiin alkaa taseessa kertyä turhaa tavaraa.

Velkapuolella (vastattavaa) näkyy muun muassa yrityksen osakepääoma, edellisten tilikausien voitot ja tappiot, yrittäjien tai muiden tahojen yritykseen tekemät sijoitukset (esim. SVOP-rahasto, pääomalaina), ostovelat, verovelat ja muut velat.

Tässä kohtaa tarkkaavainen lukija saattaa ihmetellä miksi edellisten tilikausien voitot ovat velkapuolella. Tämä johtuu siitä, että yritys on tämän tuloksen velkaa yrityksen omistajille. Samasta syystä myös yrityksen osakepääoma (joka on mahdollisesti sijoitettu yritykseen perustamisvaiheessa) on veloissa.

Oma pääoma

Oma pääoma vaikuttaa osakkaille maksettaviin osinkoihin. Mitä enemmän yrityksellä on omaa pääomaa, sitä enemmän on mahdollista nostaa kevyemmin verotettua osinkotuloa. Oman pääoman tulisi kehittyä ylöspäin ja kasvaa vuosi vuodelta. (Paitsi silloin kun kyseessä on tytäryhtiö josta oma pääoma mahdollisesti ohjataan emoyhtiöön.) Oma pääomaa koostuu muun muassa osakepääomasta, edellisten tilikausien voitoista ja tappioista, pääomalainoista ja SVOP-rahastosta.

Likvidit varat

Likviditeetti kuvaa yrityksen maksuvalmiutta eli kykyä suoriutua lyhytaikaisista veloista. Jokaisella yrityksellä olisi hyvä olla kerrytettynä likvidiä varallisuutta vähintään kolmen kuukauden kiinteiden kulujen verran. Näitä kuluja ovat kaikki ne, jotka täytyy maksaa vaikka myynti olisi nollassa.

Likvidiä varallisuutta on esimerkiksi pankkitilin saldo, verotilin saldo ja muut lyhytaikaiset saamiset. Likvidin varallisuuden tulee vähintään vastata sitä velkaa joka lähiaikoina pitää pystyä maksamaan, esimerkiksi palkat ja sen sivukulut, ostovelat, alv-velka sekä ennakkoverot.

Nopeasti likvidoitavaa varallisuutta ei kuitenkaan kannata välttämättä kasvattaa ikuisuuksiin. Jos esimerkiksi pankkitilille alkaa kertyä paljon rahaa, kannattaa miettiä olisiko tilillä makuuttamisen sijaan järkevämpää sijoittaa varoja jonnekin muualle. 

 

Vie yrityksesi eteenpäin

Erityisen olennaista on tietenkin vertailla tulosta. Se mitä jää viivan alle, on loppujen lopuksi kaikkein tärkeintä. Vertaile tulosta edellisiin tilikausiin. Onhan trendi nouseva? Jos ei, on todennäköisesti tarpeen analysoida liiketoimintaa laajemminkin. Tässä kannattaa usein hyödyntää asiantuntijan apua. Yrityksen pitäisi tavalla tai toisella mennä eteenpäin, muuten jossain vaiheessa tulee laskukäyrä.

Eteenpäin meno ei kuitenkaan aina välttämättä tarkoita lisäeuroja tuloksessa, vaan se voi olla myös muunlaista kehittymistä. Pienessä yrityksessä esimerkiksi oman työmäärän väheneminen pitämällä liikevaihto ja tulos ennallaan voi olla haluttua kehitystä. Isommassa organisaatiossa esimerkiksi ammattitaidon kehittäminen, asiakaspalvelun laadun parantaminen tai asiakastyytyväisyyden kehittäminen ovat investoimista tulevaan, joka ei välttämättä heti näy tuloslaskelmassa mutta tulee näkymään siellä tulevina vuosina.

Tärkeintä onkin olla perillä oman yrityksen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteista ja peilata tuloslaskelmaa ja yrityksen kehitystä niihin. Ovathan omat tavoitteesi kristallinkirkkaat?

Benchmarking – Vertaa yritystäsi kilpailijoihin

Jos tuloslaskelma on hyvin tehty, voit verrata yrityksesi lukuja samalla toimialalla toimiviin kilpailijoihin. Liiketuloksia vertaamalla saat tarkemman kuvan siitä, kuinka yrityksesi pärjää alan muihin yrityksiin nähden.  Kaupparekisteristä voi ostaa edullisesti yritysten tilinpäätöstietoja. Niiden avulla kartutat yleistä toimialatuntemustasi ja saat verrokkeja joihin peilata omaa yritystäsi. Tilinpäätöstietojen avulla voit analysoida kuinka omalla yritykselläsi menee muihin saman alan toimijoihin verrattuna ja kuinka ne kasvavat. On erityisen hyvä peilata omaa yritystään isompiin toimijoihin ja sen avulla pohtia kuinka omaa liiketoimintaa voisi kehittää

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Tilitoimisto Sukkela on yli sadan yrityksen strateginen kumppani. Huolehdimme PK-yritysten elinkaaresta aina taloushallinnosta, verosuunnittelusta ja kannattavuuden optimoinnista liiketoiminta- tai yrityskauppaan asti.

Lue lisää aiheesta

SMART-tavoitteet auttavat kehittämään liiketoimintaa

SMART-tavoitteet auttavat kehittämään liiketoimintaa Yrityksen tavoitteiden asettaminen on yksi liiketoiminnan kehittämisen kulmakivistä. SMART-tavoitteet auttavat siinä. Ilman mielekkäitä tavoitteita yritystoiminnasta tulee pelkkää päivittäistä puurtamista ja olosuhteiden

Read More »

Kate kertoo yrityksen kannattavuudesta

Kate kertoo yrityksen kannattavuudesta Kateajattelu on olennainen osa liiketoiminnan kannattavuutta ja kehitystä, mutta valitettavan monesta pienyrityksestä se puuttuu kokonaan. Monesti yritys saattaa tavoitella isoa liikevaihtoa,

Read More »

Tilitoimistoa vaihtamassa?

Tilitoimiston vaihto voi kannattaa Tilitoimistoissa on eroja. Hyvä tilitoimisto tuo mielenrauhaa yrittäjälle ja on yksi yrityksen tärkeimmistä kumppaneista. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään mitä kumppaniltaan

Read More »