Osakeyhtiön muistilista pienyrittäjälle

Milloin yhtiökokous on pidettävä? Kuinka monta jäsentä hallituksessa on oltava? Entä onko yrityksemme tilintarkastusvelvollinen?

Osakeyhtiön pyörittämiseen liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia on joskus vaikea muistaa. Tässä lyhyt kertaus osakeyhtiön velvollisuuksista kiireiselle pienyrittäjälle.

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien muodostama yhtiökokous käyttää ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään mm. tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingonjaosta, hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta tulevalle tilikaudelle sekä näiden palkkioista.

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Kutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta. Kokouskutsussa on mainittava yhtiön nimi, kokousaika ja -paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Yhtiökokous on pidettävä yhtiön kotipaikassa, ellei yhtiöjärjestys toisin määrää. Yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Hallitus

Osakeyhtiöllä on oltava hallitus. Hallituksessa on oltava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä, on hallituksessa oltava vähintään yksi varajäsen. Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous.

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Tilinpäätös

Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöksen tulee sisältää tuloslaskelma, tase sekä liitetiedot joista selviää yrityksen taloudellinen tilanne ja tuloksen muodostuminen. Tilinpäätöstiedot ovat julkisia.

Tilintarkastus

Tilintarkastusvelvollisuus riippuu osakeyhtiön koosta. Osakeyhtiön on valittava yritykselle tilintarkastaja, jos vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä täyttyy: